પગ વડે ભરત ગૂંથણ

પગ વડે ભરત ગૂંથણ કામ થઈ શકે છે હાથ ન હોય તો શું, જિંદગીને ખુમારીથી જીવું છું પગ વડે ભરત કામ કરતી ઈલા સાચાણી કાઠીયાવાડી, કચ્છી વર્ક, રબારી પોશકનું ગૂંથણ વર્ક, હાથે અપંગતા હોય તો સોઈ કેમ પરોવવી તેવા પ્રશ્નોનાં જવાબ ઈલા સાચાણીને જોશો તો મળી જશે, બન્ને હાથની ખોટ આપી છે છતાં આટલું સુંદર…

Rate this: