પ્રાણીની જેમ ચાર પગે દોડવામાં આ ભાઈ કદાચ મિલ્ખાસીંગ ને ય પાછળ પાડી દે!

જમૈકન દોડવીર ઉસેન બોલ્ટ ૧૦૦ મીટરનું અંતર ૯.૫૮ સેકન્ડમાં પૂÊરું કરવાનો રેકૉર્ડ ધરાવે છે. પણ જો ઑલિમ્પિક્સમાં ચાર પગે દોડવાની સ્પર્ધા થતી હોત તો બેપગી દોડના આ સમ્રાટને ધૂળ ચાટતો કરી દે એવો વીરલો જપાનમાં પાક્યો છે!….read more….

Rate this: