ગુજરાતનું ગૌરવ વધારતાં ત્રણ વિરલાઓ!

 ૧. શ્રી રાઘવ ભરવાડ(ખેડા જીલ્લો),   ૨. શ્રી રાગેશભાઇ પૂરોહિત(વડોદરા), ૩. શ્રી અતુલ શાહ(વડોદરા). (પ્રતિનિધદ્વારા)વડોદરા,મંગળવાર http://www.gujaratsamachar.com/index.php/articles/display_article/baroda-small-villages-before-gandhiji-s-death-yielded-two-gold-medals  ૧.નાનકડા ગામડાના ખેડૂતપુત્રે બે ગોલ્ડ મેડલ હાંસલ કર્યા! એમ.એસ.યુનિ.માં અભ્યાસ કરવાનુ સ્વપ્ન હતુ પ્રોફેસર બનવા માંગતો આર્ટસનો વિદ્યાર્થી રાઘવ વેકેશનમાં જોબ કરીને પોતાનો ખર્ચ કાઢયો!   ખેડા જીલ્લામાંથી એમ.એસ.યુનિવર્સીટીમાં જ અભ્યાસ કરવો છે તેવા સ્વપ્ન સાથે વડોદરા આવેલા નાનકડા ગામડાના…

Rate this: