સિદ્ધી તેને જઇ વરે જે પરસેવે ન્હાય!

સંદેશ 65 વર્ષની લતા કારે,પતિની સારવાર માટે મેરેથોન દોડી અને જીતી ગઇ. પૂણે, 20 ડિસેમ્બર 2013 ‘સિદ્ધી તેને જઇ વરે જે પરસેવે ન્હાય’ આ ઉકિત પુનાની 65 વર્ષીય મહિલા લતા કારે સાર્થક કરી છે. બારામતીથી નજીક પીંપળી ગામની લતા કારે ટ્રેડિશનલ ‘નવરી’ સાડીથી સજ્જ થઈને જિલ્લા લેવલની 3 કિ.મી.મેરેથોન દોડ જીતી ગઇ છે.લતાએ આ વાતને…

Rate this: