પાણીની ખેતી કરીને આખું ગામ શ્રીમંત બન્યું. આહવા,ડાંગ,કપરાડા વગેરે વિસ્તારો માટે પ્રેરણારૂપ પોસ્ટ.

પાણી વિષે એમ કહેવાય છે કે જો માનવજાત સુધરશે નહિ તો ચોથું વિશ્વયુદ્ધ પાણી માટે લડાશે. વાત સાચી છે. પાણીની અછત માટેના સમાચારો વાંચવામાં આવે છે. dropપાણી માટે કેન્દ્રમાં એક પાણીખાતુ પણ છે. શ્રી સામ પિત્રોડાને વોટર મેનેજમેન્ટ માટેની જવાબદારી સોપાઈ હતી. આજે કોણ છે તે ખબર નથી, પણ અહી વાત કરવી છે એક એવા માનનીય માનુષ શ્રી પોપટ રાવ પવારની. જેણે પુરા ભારતની ગરીબી તો નહિ પરંતુ પોતાના ગામ પુરતી ગરીબી તો દૂર કરી જ છે. તે પણ સબસીડી કે લોનરૂપી ભીખ આપીને નહિ, પરંતુ સ્વમાનભેર લોકોને પગભર કરીને.

Rate this: