ઉદ્યોગ સાહસિક રીચાર્ડ બ્રોન્સન અને બીઝનેસ માટેના તેમના પ્રેરક વિચારો.

કેટલીક વ્યક્તિનો જીવવાનો, વિચારવાનો અંદાઝ કાંઇક અલગ જ હોય છે અને એ વિચાર અમલમાં મુકવાની હૈયે હામ પણ હોય છે. જ્યારે આવી વ્યક્તિ કઈ પણ બોલે તો તેના શબ્દો આવનારી પેઢીઓ માટે માર્ગદર્શક બની જાય છે. જીવનકથા હંમેશા વાંચકોના જીવનનું ઘડતર કરતી હોય છે. રીચાર્ડ બ્રોન્સન પણ એક એવા ઉદ્યોગ સાહસિક છે કે તેમના જીવન…

Rate this: