સરકારી પ્રાથમિક શાળામાં દરેક વિધ્યાર્થીઓ માટે લેપટોપ!

ગુજરાત સમાચારમાંથી સાભાર… સરકારી પ્રાથમિક શાળાના બાળકો લેપટોપથી ભણે છે – ગાંધીનગર પાસે બોરુ ગામના વિદ્યાર્થીઓને ટેકનોલોજીથી ‘અપડેટ’ કરાયા આ સવાલનો ઉત્તમ નમુનો  માણસા પાસેના બોરુ ગામની પ્રાથમિક શાળાનો જયા પ્રાઈવેટ કંપનીના સહયોગથી સ્કૂલના  બાળકોને લેપટોપ આપવામા આવ્યા છે જેના કારણે આ ગ્રામ્ય વિસ્તારની સ્કૂલના બાળકો ટેકનોલોજીના લિટલ માસ્ટર બની ગયા છે. માણસા તાલુકા બોરુ…

Rate this: