જેક બાર્ટન : આઈન્સ્ટાઈન કરતાં પણ ઊંચો આઈ ક્યૂ !

 માતા-પિતાને પોતાનાં સંતાનના આઈ ક્યૂ લેવલની ચિંતા પણ રહેતી હોય છે. બુદ્ધિઆંકની વાત નીકળે એટલે ગણિતશાસ્ત્રી અને વૈજ્ઞાનિક આઈન્સ્ટાઈનનું નામ અચૂક યાદ આવે છે, પરંતુ અમેરિકાના ૧૪ વર્ષના બાળક જૈકબ બાર્ટનનો આઈ ક્યૂ આઈન્સ્ટાઈન કરતાં પણ ઊંચો છે. CLICK HERE

Rate this: