પ્રતિબિંબ વિનાનો અરીસો !

આજના સમાજ માટે આપણે શું કહીશું? એક એવું દર્પણ કે એમાં કોઈ સાચું પ્રતિબિંબ નથી પડતું. કયારેક તો કોઈ પ્રતિબિંબ જ નથી પડતું.  સંબધોમાં હવે ઊંડાણ કવચિત જ જોવા મળે છે. ચાતુર્ય ભરી વાણીથી સંવાદો થાય છે; પણ નૈનોના દર્પણથી થવા હવે દૂર્લભ લાગે છે. MG

Rate this: