કપાયેલા હાથને જીવંત રાખવા પગ સાથે જોડી દીધો!

ગુજરાતી વર્તમાનપત્ર સંદેશમાંથી સાભાર! ચીન,તા.૧૬ ચિનાઇ સર્જનની કમાલ! માણસનો કપાયેલો હાથ તેના પગ સાથે એક મહિના માટે જોડવામાં આવ્યો હતો જેથી તે વ્યક્તિનો હાથ ફરી જોડવામાં આવે ત્યાં સુધી તેના હાથને જીવિત રાખી શકાય. ડોક્ટરોએ આ વ્યક્તિનો હાથ ફરી મૂળ સ્થાને સફળ રીતે જોડી દીધો છે. Ÿ         અકસ્માતમાં કપાયો હતો હાથ આ પહેલાં હાથ પગની…

Rate this: