ઉદેપુરમાં વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા શેરી નાટક કરીને મતદાન માટે જાગૃતિની પ્રવૃતિ.

ગુજરાતમાં પણ વેકેશનમાં આ કરવા જેવી પ્રવૃતિ છે.

street show2

ઉદેપુરમાં શીશુભારતી વિદ્યાલય અને સંસ્કાર ભરતી નાં સંયુક્ત પ્રયાસ વડે ફતેહસાગર ખાતે શેરી નાટક કરી ને બારમાના યુવક યુવતીઓ  મતદાન માટે જાગૃતિ લાવા માટે શેરી નાટક કરી નિ રજૂઆત કરી રહી છે. આપાણા માટે પણ ગુજરાતના વિદ્ઘ્યાર્થીઓ મ અતે આ કરવા  એવી પ્રવૃતિ ખરી![more…]

street show1

Advertisements

ટીપ્પણી માટે આભાર!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s