સ્કાય વ્હેલ: ૭૫૫ મુસાફરોનું વાન કરે તેવું મહાકાય વિમાન.

સ્પૅનિશ ડિઝાઈનર ઑસ્કર વિનાલ્સે

૭૫૫ મુસફરોને વાહન કરે તેવું વિશાળકાય

ઍરબસ એ-૩૮૦ કરતાય મોટું વિમાન નું નિર્માણ કર્યું છે.

This slideshow requires JavaScript.

આ પ્લેનમાં ત્રણ માળ હશે અને સૌથી ઉપરના માળે સ્કાય વ્યુ જોઈ શકાય એવી વ્યવસ્થા હશે. એ પછી બિઝનેસ ક્લાસ અને ફસ્ર્ટ ક્લાસ હશે. એની પાંખોની બન્ને તરફની લંબાઈ ૮૮ મીટર હશે અને એ ૭૭ મીટર લાંબું હશે. એ પ્લેનને સ્કાય વહેલ એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે. હાલમાં ઍરબસ એ-૩૮૦ સૌથી મોટું પ્લેન છે એના કરતાં પણ એ વિશાળ હશે.[more…]

Advertisements

ટીપ્પણી માટે આભાર!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s