ચિત્ર-વિચિત્ર

વિશ્વમાં અજાયબીઓની કોઇ કમી નથી. કોઇ વ્યક્તિ, પ્રાણી કે ઇમારત એમ દરેકમાં વિચિત્રતા જોવા મળે છે….